เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ตะหนักถึง พระคุณครู และมีความกตัญญู กตเวที ต่อพระคุณครู  ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่