วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์จัดกิจกรรม เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมแนวทางประชาธิปไตยในสถานศึกษา และได้รับความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ทุกคน