โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2565 ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี  ในการเตรียมความพร้อมเรื่อง การขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว.9/2564 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2