รับรางวัล โครงงานคุณธรรมและวิจัยในชั้นเรียน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้นำคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้ารับรางวัลดังนี้
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที 16 ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย คุณครูจิราภรณ์ ประโพศรี และคุณครูวรรณิภา ประโพศรี
2.รางวัลชนะเลิศ วิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา คือ นายเอกวัฒน์ มะตาด
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์มา ณ โอกาส นี้ครับ