เดือน: กันยายน 2022

คณะทำงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานตำแหน่ง ตามแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

วันอังคารที่ 6 กันยา...

คณะทำงานและวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 2-4 กันย...