กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของปีการศึกษา 2565 ตามแนวทางการจัดกิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้นำนักเรียน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของจังหวัดบึงกาฬ อาทิ เช่น วัดถ้ำศรีธน อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ และสวนน้ำ พี.พี. อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  และได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ปกครองนักเรียนในการร่วมติดตามสังเกตุการณ์ การทัศนศึกษาในครั้งนี้