กิจกรรมการฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

กิจกรรมการฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 ม.ค ถึง 1 ก.พ. 2566 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เป็นตัวแทน สพป.หนองคาย เขต 2  จำนวน  7 กิจกรรม  ดังนี้

  • ชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ประกอบด้วย 1. เด็กชายจตุรพร  ไชยกุง 2. เด็กหญิงปริชญา  พลทรักษา ครูผู้ฝึกสอน 1. นายกีรติ  ล่ำลือ 2. นางสาววรรณิภา  จำปานิล
  • ชนะเลิศ การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ประกอบด้วย 1. เด็กหญิงกนกรวี  ศรีจันทร์ 2. เด็กหญิงจิราภัทร  คำเหลือง 3. เด็กหญิงญาณภัทร  สุวรรณวงษ์ ครูผู้ฝึกสอน 1. นางจิราภรณ์  ประโพศรี 2. นางสาวสุพรรษา แสงดวงใจ
  • ชนะเลิศ การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 1. นายปฐพี  เทพรัตน์ 2. นางสาวสุภานันท์  จันสุรีย์ 3. นางสาวอนุสรา  สุดาทิพย์ ครูผู้ฝึกสอน 1. นายเอกวัฒน์ มะตาด 2. นางสาวทรรศนีย์ ภูเงิน
  • ชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 1. เด็กชายจิรายุ  แขวงนคร 2. เด็กชายศิวกร  จุดโต 3. เด็กชายสรวิชญ์  ศรีงาม ครูผู้ฝึกสอน 1. นายปรีชา  ไชยดี 2. นางสาว ปรารียา พิมพิสัย
  • ชนะเลิศ การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 ประกอบด้วย 1. เด็กหญิงกัญญาณัท  สาริกุล 2. เด็กหญิงกิตติญา  พลเดชา 3. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ศรีสวัสดิ์ 4. เด็กหญิงดวงจันทร์  ไวยะพันธ์ 5. เด็กหญิงภัชรธิดา  ปิดตานัง 6. เด็กหญิงวนิดา  ปฏิรูปัง 7. เด็กหญิงวริศศา  สุวรรณวงษ์ 8. เด็กหญิงศศินัดดา  ธรรมโกลัง 9. เด็กหญิงศุณันญา  ศรีราช 10. เด็กหญิงอริศรา  กองแก้ว ผู้ฝึกสอน1. นางสาวพัชรินทร์  พรมภักดิ์ 2. นางสุดาทิพย์  สนั่นเอื้อ 3. นางสาวสุทธิดา  บุญคำภา
  • ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 นักเรียน 1. เด็กชายนนทกานต์  นาคเสน ครูผู้ฝึกสอน 1. นายโยทินย์  สีหาราช
  • ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 นักเรียน 1. เด็กหญิงนวกานต์  ศรีสวัสดิ์ ครูผู้ฝึกสอน 1. นายโยทินย์  สีหาราช