โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องวันในต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิถุนายน 2566