เดือน: กรกฎาคม 2023

โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม...

คณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and TransparencyAssessment: OIT)

วันอังคารที่ 25 กรกฏ...

คณะกรรมการฯร่วมประชุมการดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎ...