โรงเรียนต้นแบบการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชการที่ 10 สู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566  นายอภิศร ทิพเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วย คุณครูกีรติ ล่ำลือ ครูผู้รับชอบงานการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชการที่ 10 สู่การปฏิบัติ เข้าร่วมรับรางวัล โรงเรียนต้นแบบการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชการที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้

  1. รางวัลโรงเรียนต้นแบบ ด้านที่ 1 การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง
  2. รางวัลโรงเรียนต้นแบบ ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง