กิจกรรมวัดผลประเมินผล กลางภาค ปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์จัดให้มีการวัดผลประเมินผล กลางภาค ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และการประเมินคัดกรองการอ่านเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3