กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2566

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2566 ผู้ร่วมงานร่วมพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่า “จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป”พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา ลงนามถวายพระพร กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ตามลำดับ