คณะกรรมการฯร่วมประชุมการดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการฯร่วมประชุมการดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์