เดือน: กุมภาพันธ์ 2024

การเตรียมความพร้อม การนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษาแก่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

วันที่ 29 กุมภาพันธ์...

การติดตามและประเมินผลการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์...

นิเทศติดตามการดำเนินงาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์...

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเเละจัดเรียงลำดับความสำคัญจำเป็น คำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุง ซ่อมแชมระบบไฟฟ้า ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กรณีปกติ)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์...