เดือน: กุมภาพันธ์ 2024

ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.”

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุ...

กิจกรรม รวมพลังเทิดไท้ ร้อยใจภักดิ์ ถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันจันทร์ที่ 19...

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจด้วยการจัดการเรียนรู้สตีมศึกษา ปี 2567

เมื่อระหว่างวันที่ 1...