เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำคณะครูเข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 ของสมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอรัตนวาปี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คณะครูมีบทบาท และส่วนร่วมในองค์กรวิชาชีพด้านอื่น ๆ