เดือน: มกราคม 2024

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 1 สนามสอบในอำเภอรัตนวาปี

วันอังคารที่ 30 มกรา...

ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร การประชุมเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันพุธที่ 10 มกราคม ...