การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับมอบหมายให้เป็นสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 2 โรงเรียน  1 ห้องสอบ จากการดำเนินการดังกล่าว ตลอดทั้งวัน เหตุการณ์ปกติ ดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย