การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test RT) ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ดำเนินการ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test RT) ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งคณะศึกษานิเทศก์  ว่าที่ร้อยตรีเสรี ทองคำ นางสิรินาถ ทองคำ นางสนธยา บุตรสาระ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย