เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โดยมีกิจกรรม เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง (นักเรียน ชั้น ป.1-3) เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ (นักเรียนชั้น ป.4-6 และชั้น ม.1-3) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้การดูแล ด้านต่าง ๆ ครับ
==>ภาพกิจกรรม โหลดที่ https://photos.app.goo.gl/R6NiGyR6rLaoga2C8