เดือน: มีนาคม 2024

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ตามพหุปัญญารายบุคคล

วันที่ 20 มีนาคม 256...

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ตามพหุปัญญารายบุคคล

วันที่ 20 มีนาคม 256...

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 18 มีนาคม 256...

วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนการบันทึกผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 14 มี...