การประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน สู่การประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมรัตนนาคาบุรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 มอบหมายให้นายพัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน สู่การประกันคุณภาพภายใน ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรการทางศึกษาประจำปี 2566 ซึ่งมี ดร.อรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์จำนวน 15 คน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 2.เพื่อให้ครูนำวิธีการวิจัยในชั้นเรียนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสอนในรายวิชาที่ปฏิบัติการสอน และ3. เพื่อนำผลการวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การดำเนินการประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี ขอขอบพระคุณครับ