ร่วมงานเทศกาลของดีอำเภอรัตนวาปีและสับปะรดฉ่ำหวาน อำเภอรัตนวาปี ประจำปี 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับมอบหมายจาก นายวุฒิชัย ชัยภูวนารถ นายอำเภอรัตนวาปี ดำเนินการจัดขบวนแห่ของดีอำเภอรัตนวาปี เนื่องในการจัดงานส่งเสริมสนับสนุนงานเทศกาลของดีอำเภอรัตนวาปีและสับปะรดฉ่ำหวาน อำเภอรัตนวาปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขายสินค้าการเกษตร และสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยว เป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอำเภอรัตนวาปี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จัดให้มีงานส่งเสริมสนับสนุนงานเทศกาลของดีอำเภอรัตนวาปีและสับปะรดฉ่ำหวาน อำเภอรัตนวาปี โดยมีขบวนแห่ของดีที่สวยงามจากตำบลต่าง ๆ ทั้ง 5 ตำบล ของอำเภอรัตนวาปี ซึ่งงานจัดในระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โดยมีนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดงานฯ มีนายวุฒิชัย ชัยภูวนารถ นายอำเภอรัตนวาปี กล่าวรายงาน ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี