ต้อนรับคณะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนคุณภาพฯ

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้ต้อนรับ คณะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ นำโดย นายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะ เพื่อตรวจติดตามความต่อเนื่องของโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ซึ่งโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.รัตนวาปี นั้นได้รับคัดเลือกตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพต้นแบบในแต่ละอำเภอ และนำร่องการพัฒนา สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร สื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ตามความขาดแคลนความจำเป็น ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ นำไปสู่ภาพความสำเร็จตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” 

ขอขอบพระคุณ นายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะติดตามฯ ที่ให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านงบประมาณในครั้งนี้