ครูประเทือง นางาม

นายประเทือง นางาม
นายประเทือง  นางาม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป