อบรมการใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563

23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านนาตาล และโรงเรียบ้านนาทับไฮ จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563