คณะทำงาน ประชุมสรุปการจัดทำคลิป Animation หัวข้อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

15 ก.ย.2564 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงาน ประชุมสรุปการจัดทำคลิป Animation หัวข้อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัหายาเสพติดในสถานศึกษา : กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด ปี 2564 เพื่อให้เป็นสื่อการสร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างพื้นที่ปลอดภัย ในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รอกำหนดการเปิดตัว web ครับ