นำเสนอ การใช้โปรแกรม WebEx โรงเรียนร่วมทดลองฯสพฐ.

2 ก.ย.2564 ร่วมประชุมและนำเสนอ การใช้โปรแกรม WebEx ตามโครงการติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference สพฐ. โดยการดำเนินการของเขตตรวจราชการ 10