รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่ สพป.หนองคาย เขต 2

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้ารับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่ สพป.หนองคาย เขต 2 ครับ ประกอบด้วย 1.นายอภิศร ทิพเสนา รางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 2.นางสาวรัฐากรณ์ ทองโท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ครูผู้สอน 3.นางจิราภรณ์ ประโพศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ครูผู้สอน 4.นางสาววรรณิภา จำปานิล รางวัล ระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สอน 5.นางอัจฉรา นาคเสน รางวัล ระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สอน 6.นายปรีชา ไชยดี รางวัล ระดับดีมากประเภทครูผู้สอน 7.นางสาวพัชรินทร์ พรมภักดิ์ รางวัล ระดับดีมากประเภทครูผู้สอน