การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)

1 มีนาคม 2565  นางมยุรี นางาม ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วม “การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ” โดยนางภัทรวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนเพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วย หัวหน้าบริหารงานวิชาการ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช