การประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

เมื่อวันที่  4 มีนาคม 2565 นางสาวพัชรินทร์ พรมภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้เข้าร่วมประชุม “การประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และการจัดทำวีดีโอการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย” โดยนางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อให้การประเมินของครูปฐมวัย ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล ปีที่ 3 ได้รับการชี้แนะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการทบทวนการจัดกิจกรรมประเมิน และอบรมพัฒนาเทคนิควิธีการจัดทำวีดีโอการเรียน การสอนเพื่อฝึกฝนประสิทธิภาพการสอนของครู โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร
🎤นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
🎤นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ และคณะวิทยากร อบรมการถ่ายทำวิดีทัศน์บันทึกการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช