โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้นำคุณครูผู้รับผิดชอบ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  คือ นางจิราภรณ์ ประโพศรี และนางสาววรรณิภา จำปานิล เข้ารับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่ จาก นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกาาหนองคาย เขต 2