เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้จัดกิจกรรมอบรมขยายผลการใช้งานของระบบ คลังข้อสอบ PISA Online ของสำนักทดสอบการศึกษา สพฐ. ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ สิ้นปีการศึกษา 2565