เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อหารือ และนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ และเป็นการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนมาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศนี้ครับ