นักเรียนบ้านโนนสวรรค์ ชนะเลิศ 7 รายการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 26 -27  พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และมีผลการแข่งขัน ชนะเลิศ 7 กิจกรรม รวม 14 เหรียญทอง และเป็นตัวแทน สพป.หนองคาย เขต 2 ไปแข่งต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป ดังนี้

 • ชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ประกอบด้วย 1. เด็กชายจตุรพร  ไชยกุง 2. เด็กหญิงปริชญา  พลทรักษา ครูผู้ฝึกสอน 1. นายกีรติ  ล่ำลือ 2. นางสาววรรณิภา  จำปานิล
 • ชนะเลิศ การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ประกอบด้วย 1. เด็กหญิงกนกรวี  ศรีจันทร์ 2. เด็กหญิงจิราภัทร  คำเหลือง 3. เด็กหญิงญาณภัทร  สุวรรณวงษ์ ครูผู้ฝึกสอน 1. นางจิราภรณ์  ประโพศรี 2. นางสาววรรณิภา  จำปานิล
 • ชนะเลิศ การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 1. นายปฐพี  เทพรัตน์ 2. นางสาวสุภานันท์  จันสุรีย์ 3. นางสาวอนุสรา  สุดาทิพย์ ครูผู้ฝึกสอน 1. นางสาววรรณิภา  จำปานิล 2. นางจิราภรณ์  ประโพศรี
 • ชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 1. เด็กชายจิรายุ  แขวงนคร 2. เด็กชายศิวกร  จุดโต 3. เด็กชายสรวิชญ์  ศรีงาม ครูผู้ฝึกสอน 1. นายปรีชา  ไชยดี 2. นายเอกวัฒน์  มะตาด
 • ชนะเลิศ การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 ประกอบด้วย 1. เด็กหญิงกัญญาณัท  สาริกุล 2. เด็กหญิงกิตติญา  พลเดชา 3. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ศรีสวัสดิ์ 4. เด็กหญิงดวงจันทร์  ไวยะพันธ์ 5. เด็กหญิงภัชรธิดา  ปิดตานัง 6. เด็กหญิงวนิดา  ปฏิรูปัง 7. เด็กหญิงวริศศา  สุวรรณวงษ์ 8. เด็กหญิงศศินัดดา  ธรรมโกลัง 9. เด็กหญิงศุณันญา  ศรีราช 10. เด็กหญิงอริศรา  กองแก้ว ผู้ฝึกสอน1. นางสาวพัชรินทร์  พรมภักดิ์ 2. นางสุดาทิพย์  สนั่นเอื้อ 3. นางสาวสุทธิดา  บุญคำภา
 • ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 นักเรียน 1. เด็กชายนนทกานต์  นาคเสน ครูผู้ฝึกสอน 1. นายโยทินย์  สีหาราช
 • ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 นักเรียน 1. เด็กหญิงนวกานต์  ศรีสวัสดิ์ ครูผู้ฝึกสอน 1. นายโยทินย์  สีหาราช
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 นักเรียน 1. เด็กชายวัทธิกร  ไชยมูล ครูผู้ฝึกสอน 1. นางสุดาทิพย์  สนั่นเอื้อ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 1. เด็กหญิงกนกร  คอยพุด 2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ปิตตานัง 3. นางสาววัลญา  วงษ์คำหาญ ครูผู้ฝึกสอน 1. นายกีรติ  ล่ำลือ 2. นางสาวปรารียา  พิมพิสัย
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 นักเรียน 1. เด็กหญิงประภัสรา  อภิบูรณ์ ครูผู้ฝึกสอน 1. นายกีรติ  ล่ำลือ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 1. เด็กชายคชา  เทพนวล 2. เด็กหญิงอรดี  ภูแข่งหมอก ครูผู้ฝึกสอน 1. นายกีรติ  ล่ำลือ 2. นางสาวปรารียา  พิมพิสัย
 • รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ประกอบด้วย 1. เด็กหญิงรวิสรา  ชมภูสาร 2. เด็กหญิงเสาวณีย์  ถานบำรุง ผู้ฝึกสอน 1. นายเอกวัฒน์  มะตาด 2. นายปรีชา  ไชยดี
 • เหรียญทอง อันดับที่ 4 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 นักเรียน 1. เด็กชายณัฏฐกานต์  ดาหาร ครูผู้ฝึกสอน 1. นางสาววรรณิภา  จำปานิล
 • เหรียญทอง อันดับที่ 4 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 นักเรียน 1. เด็กหญิงอัญชีสา   เวียงคำ ครูผู้ฝึกสอน 1. นายโยทินย์  ศรีหาราช