กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จัดกิจกรรมเข้าค่าย-เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี ทุกระดับชั้น  ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี