วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี ได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายรัตนวาปี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอรัตนวาปี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี ประจำปี 2565 ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 โรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสขุภาพจิตและสุขภาพกายดี ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาพสม มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ ปลูกฝังให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติดโดยมี พ.จ.อ.วัชรินทร์ โชติพงษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอรัตนวาปี ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 12 โรงเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน 30,000 บาท  และได้รับการสนับสนุนรถน้ำ จาก อบต.รัตนวาปี ฉีดพ่นสนามตลอดทั้ง 3 วัน  และได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ชรบ.จาก ตำบลรัตนวาปี ดูแลความเรียบร้อยและการจราจรตลอดทั้งงาน ภาพกิจกรรมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/Hq11gRM1isHCt5Mm6