ประชุมคณะกรรมการสรุปและรายงานโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

🚩วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.🚩
นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการสรุปและรายงานโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อสะท้อนผลการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งปัญหา อุปสรรค ภาพความสำเร็จ และถอดบทเรียนเพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการพัฒนางานในโอกาสต่อไป ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์