เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2565 นี้ โดยมีนายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เป็นประธานและกล่าวปัจฉิมโอวาทให้ข้อคิดแก่นักเรียนในโอกาสที่จบการศึกษา

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีคณะครูโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมและผูกข้อต่อแขนอวยพรให้กับนักเรียน การกล่าวแสดงความรู้สึกจากตัวแทนนักเรียน และแสดงกตัญญุตาต่อครูและโรงเรียน  การแสดงบนเวทีจากตัวแทนน้องๆ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก