ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อประชุมชี้แจง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียน อีกทั้งยังได้มอบเงินสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) เพื่อให้ผู้ปกครองได้นำเงินไปซือเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน

ขอขอบพระคุณคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ที่สละเวลา มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้