โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่มืออาชีพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เข้าร่วม โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่มืออาชีพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน
โดยในงานมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตร รางวัลต่าง ๆ ดังนี้
  • รางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับ ปฐมวัย   นางสาวพัชรินทร์ พรมภักดิ์
  • รางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1  นางสาวทรรศนีย์ ภูเงิน
  • รางวัลทักษะอาชีพระดับดีเยี่ยม  นางจิราภรณ์ ประโพศรี  นางสาววรรณิภา จำปานิล
  • รางวัลการจัดการเรียนการสอน Coding นายปรีชา ไชยดี