การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning และการวัดผลและประเมินในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยานน 2566 เวลา 09.00 น นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏฺิบัติหน้าที่วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning และการวัดผลและประเมินในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2
ในกิจกรรมนี้ มีบุคลากรโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน และผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย
  1. นางสาววรรณิภา จำปานิล
  2. นายปรีชา ไชยดี
  3. นางสาวพัชรินทร์ พรมภักดิ์