โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการนำผลวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยนายปรีชา ไชยดี ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการนำผลวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนสามารถวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง