การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อรับนโยบาย และจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คื่อ องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป