เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2567 โรงเรีียนบ้านโนนสวรรค์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “โนนสวรรค์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้นำชุมชน คณะผู้ปกครองนักเรียน ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมสนับสนุนรางวัล ขนม น้ำดื่มให้กับนักเรียนในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่  https://www.facebook.com/media/set?vanity=nonsawannk2&set=a.920299689889589