การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา วางแผนและสนับสนุนการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 2

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา วางแผนและสนับสนุนการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 2 โรงเรียนในเขตอำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช