เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวปนัดดา ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาววรรณิภา จำปานิล นางอรกัญญา กาสุริย์ และนายปรีชา ไชยดี ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จัดการสอบ Placement Test นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนตามกรอบ CEFR ของ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ณ ห้องดิจิตอลชุมชน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลิงค์ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/o2TKwvjMmdpc99LU9