ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานจัดทำระบบข้อมูลสำหรับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 24-28 มิถุนายน 2567 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ คณะทำงาน สพฐ. เพื่อจัดทำระบบข้อมูลสำหรับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงแรมเบลล่าบี กทม.  ในงานท่านเลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เป็นผู้แทนในการมอบแนวทางการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่คณะทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีคณะทำงาน ผู้บริหารสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเบลล่าบี จังหวัดนนทบุรี
ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอแหล่งข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วย:
1.เว็บไซต์ “การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก” เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก เช่น จำนวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน ครูและบุคลากร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวสาร และตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
2.ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินความต้องการและสภาพปัจจุบันของโรงเรียน รวมถึงใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.ระบบจัดสรรค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน เพื่อบริหารจัดการงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.ระบบรายงานการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.ระบบจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก