วันที่ 25 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธีเปิดลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/HUYqQzHPwNXsPFCL6