กิจกรรมนักเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของครูและนักเรียนด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 13 กรกฎาคม 25...