กิจกรรมนักเรียน

โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาPISA for School

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ...

การติดตามและประเมินผลการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์...

นิเทศติดตามการดำเนินงาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์...