วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 วลา 14.30 น. คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเวียนเทียนรอบอุโบสถ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำให้นักเรียนเห็นความสำคัญขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมานับนิรันสมัย ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนเกิดความจรรโลงใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาจะได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข